آز شماره ۱- ویسکوزیته

 

آز شماره ۲ - گرمای انحلال

 

آز شماره ۳ -تعیین وزن ملکولی گازها

 

آز شماره ۴- آنتالپی و آنتروپی محلول pbcl2(سرب کلرید II) در آب

 

آز شماره ۵- رفراکتومتری

 

آز شماره ۶- تعیین گرمای نهان ذوب مولی نفتالین

 

آز شماره ۷- تعیین ثابت هیدرولیز - آتیلن هیدروکلرید بوسیله اندازه گیری PH محلول

 

آز شماره ۸- تعیین ضریب تقسیم ید بین تولوئن و آب

 

آز شماره ۹- تعیین ثابت تعادل

 

آز شماره ۱۰- نسبت ظریب گرمای گازها

.

+ نوشته شده توسط saeid در سه شنبه هجدهم بهمن 1390 و ساعت 15:50 |
1   ضريب شکست مايعات    
2   جذب سطحي اسيد استيک
 
3   تعيين کشش سطي مايعات  
4   اندازه گيري ويسکوزيته  
5   سينتيک اتيل استات  
6   حجم مولي جزئي    
7   تعيين درجه واکنش    
8   تعيين حاصل ضرب حلاليت  
9   سينتيک واکنش هاي يوني    
10   پلاريمتري  
11   تعيين تابعيت حلاليت از دما  
12   ثابت تفکيک اسيدي    
13   محاسبه گرماي انحلال اسيد ها وبازها به روش کالريمتري  
14   محاسبه گرماي خنثي شدن اسيد ها و باز ها به روش کالريمتري  
15   محاسبه گرماي انحلال اسيد بنزوييک با استفاده از قابليت انحلال آن    
16   محاسبه ثابت ترموديناميکي يک نمک کم محلول مثل استات نقره  
17   محاسبه ضريب توزيع (پخش و تقسيم) نرنست براي يد بين آب و تولوئن  
18   محاسبه ثابت تفکيک کمپکس تري يدور پتاسيم با استفاده از ضريب توزيع نرنست  
19   محاسبه ثابت ديمرشدن اسيد بنزوئيک در تولوئن  
20   برسي سيستم دو جزئي آب و فنول  
21   برسي سيستم سه جزئي آب تولوئن اتانول  
21   رفرکتومر  
22   اسپکتوفوتومتري  
23   نقطه ازئوتروپ

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط saeid در پنجشنبه هفدهم آذر 1390 و ساعت 14:43 |


Powered By
BLOGFA.COM